ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้สินของข้าราชการตำรวจสถานีภูธรแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting the Police's Debt Mae On Police Station, Mae On District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วิวัฒน์ บุญทาปั๋น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553