ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Satisfaction Toward Services of Tambon Ban Du Administration Organization, At Samat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ครองศักดิ์ ทะนงอาษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553