ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Patients' Satisfation Toward Service of Dental of Dental Division at Suwannaphum Hospital, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
มณีพรรณ หมั่นสนาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553