ความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านคำแดง ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร = Boards' and Members' Opinions on Management of Village and Community Urban Fund of Ban Kham Daeng, Tambon Doet, Mueang District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
นวลละออง สิมาตา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553