แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = Community Committees' Motivations in Duty Performance At Si Sa Kat Municipality, Mueang District, Si Sa Kat Province /

ผู้แต่ง
สุระ สงใย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1