ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = People's Attitudes Towards the Performance of Patrol The Police In Mae On Police Station, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
มนเทียร ขาวสวย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1