บทบาทการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = ROLES OF LOCAL DEVELOPMENT OF TAMBON NONG HAI ADMINISTRATION ORGANIZATION, WAPI PATHUM DISTRICT, MAHA SARAKHAM PROVINCE /

ผู้แต่ง
วินัย นาสูงชน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1