ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของผู้นำชุนชม : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Community Leaders' Comprehension Control Act : A Case Study of Krathumlom Municipality, Samphran District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
สนธยา พืชมาก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554