กระบวนการได้มาซึ่งข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผาขาว จังหวัดเลย = The Recruitment Procedure for Government Officers of the Local Governmental Organization, Pha Khao District, Loei Province /

ผู้แต่ง
กล่อมศรี สิทธิศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553