การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองหน่อง ตำบลอี่ง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = CITIZENS'S PARTICIPATION IN CARRYING OUT SAVING GROUP FOR PRODUCTION AT BAN NONG NONG, TAMBON E-NGONG, CHATURAPHAK PHIMAN DISTICT, ROI ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
ศิริทัศ ลาวะลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1