การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = RESIDENTS' PARTICIPATION IN ADMINISTRATION OF TAMBON ADMINISTRATION RGANIZATION : A CASE STUDY OF JUNG HAN DISTRICT, ROI-ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
กชภูมิ ยุบลโชติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1