ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = People's Satisfaction Toward Development of Tambon Nong Hai Administration Organization, Wapi Pathum District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
สุพรรณ์ คำสมัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554