ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Influencing the Entry into Politics of Local Politicians, Doi Tao District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
จิตนภา ดวงแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554