การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตของบุคลากร ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช = THE APPLICATION OF OF SUFFICIENCY ECONOMY FOR LIVING LIVES OF OFFICERS IN NAKHON SI THAMMARAT CITY HALL /

ผู้แต่ง
เพ็ญจันทร์ แซ่หลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1