คุณภาพการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ตามทัศนะของประชาชน = The Quality of Basic Structural Service of San Phranet Sub-District Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province in Public Opinion /

ผู้แต่ง
พันนรินทร์ อินทนนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554