ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Effecting People's Satisfaction on the Performance of Traffic Police in Suthep Sub-District, Muaeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
บรรจบ อุตรศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554