ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = People's Opinion On Services Of Muean Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province /

ผู้แต่ง
ฐากูร หอมกลิ่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1