ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันธ์ของพนักงานกับองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์แอพพาเรล จำกัด = FACTORS AFFECTING COMITMENT BETWEEN WORKER AND ORGANIZATION : A CASE STUDY OF HEART AND MIND APPAREL CO,.LTD. /

ผู้แต่ง
สิทธิชัย สิทธิพงษ์พร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1