การใช้ห้องสมุดและทักษะการเรียน /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3