ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = People's Satisfaction Towards Public Health and Environment Duty Performance of Mueang Krathumbaen Municpality, Krathumbaen District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
ไชยยศ เอฬกายนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554