ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำผักกูด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = RESIDENTS ATTITUDES TOWARD POLICE OFFICER DUTY PERFORMANCE AT KHAMPHAKKUT POLICE STATION, KUTCHUM DISTRICT, YASOTHON PROVINCE /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ รากทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1