การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น = PEOPLE'S PARTICIPATION IN PREVENTING DENGUE HEMORRHAGIC FEVER OF TAMBON BANPED MUNICIPALITY, DISTRICT MUEANDKHONKAEN DISTRICT KHON KAEN PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุพรรณ ไทยน้อย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1