ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 422 = The Morale and Concentive In Work Performance Of Police Sergeant Officers, Border Patrol Police Company 422 /

ผู้แต่ง
พรภิมล ศรีสมัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1