การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = People's Behavior in Local Election : A Case Study of the Mayor Elechtion of Bong Ton Sub-District Administrative Organization, Doi Tao District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ศมณ โนจ๊ะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553