ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อแนวความคิดประชานิยม : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา = OPINION OF COMMUNITY LEADERS TO CONCEPT OF POPULISM : A CASE STUDY OF BUAYAI DISTRICT NAKHON RACHASIMA PROVICE /

ผู้แต่ง
มาร์โค เจริญใจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1