วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น = POLITICAL CULTURE IN DEMOCRACY OF POLICE OFFICERS : A CASE STUDY OF KHONKAEN POLICE STATION /

ผู้แต่ง
ประยูร ทุมแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1