ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors Affecting The Performance Of The Border Security Volunteers In Refugee Camps, Mae Hong Son Province /

ผู้แต่ง
สมชัย ตาละกาญจนวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1