การมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ = People's Participation in Development Plan of Dongklang Tambon Administration Organization, Khonsan District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
อรชุดา ต่ออำนาจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554