วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนายทหารชั้นประทวนในเขตจังหวัดขอนแก่น = POLITICAL CULTURE IN DEMOCRACY OF NON-COMMISSIONED ARMY OFFICERS IN KHON KAEN PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุทิน พินทา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1