การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างชุมชนเข้มแข็งตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น = PEOPLE'S PARTICIPATION IN CREATING STRONG COMMUNITY NONSOMBOON SUB-DISTRICT BAN HEAD DISTRICT KHON KAEN PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุระ สิทธิศิริสาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1