ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = PEOPLE'S OPINION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT : A CASE STUDY OF MOO 7, KLONGMADUEA SUB-DISTRICT, KRATHUMBAEN DISTRICT, SAMUTSAKHON PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุขพิชัย เชาวกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1