การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Administration According to Good Governance of Primary School Administrators in Muang Distict, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
จรีภรณ์ ล่ามแขก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1