ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเวียง เรือ คำ สังกัดนำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 = Teacher's Opinion Towards School Curriculum Administration According to Core Basic Education, Wiang Rua Kam Secondary Schook Cluster Under the Office of Secondary Educational Service Area 25 /

ผู้แต่ง
เอมจิตร สมสืบ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 373.1 อ899ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 127 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.