ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเวียง เรือ คำ สังกัดนำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 = Teacher's Opinion Towards School Curriculum Administration According to Core Basic Education, Wiang Rua Kam Secondary Schook Cluster Under the Office of Secondary Educational Service Area 25 /

ผู้แต่ง
เอมจิตร สมสืบ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1