ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนำหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ = Teacher's Opinions on the Application of the Four Brahamavihara in Administration of Secondary School at Mueng Bungkan District /

ผู้แต่ง
พิมลศิริ ป้อมเชียงพิณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1