แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Motivation in Duty Performance of Staffs at Tambon Banped Municipality Mueng District Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
วราภรณ์ อุทธา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1