การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 = Management of Early Childhood Education in Small-Size Schools Banfang District Khon Kaen Province Under Khon Kaen Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
สุดา พวงกลิ่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1