การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 = Management of Early Childhood Education in Small-Size Schools Banfang District Khon Kaen Province Under Khon Kaen Primary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
สุดา พวงกลิ่น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ส768ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 207 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.