การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = PEOPLE'S PARTICIPATION IN LOCAL ADMINISTRATION : A CASE STUDY OF SRISONGKRAM TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANGSAPHUNG DISTRICT, LOEI PROVINCE /

ผู้แต่ง
เทอดศักดิ์ ดอกไม้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1