สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น = Conditions and Problems in Managing Early Childhood Education for Babysitters of Chold Care Center Under Local Administration Organization Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
จิรพัฒน์ พาณิชย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1