ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 = Moral and Inspiration in Duty Performance of Police Officers in Police Training Institute, Police Region 4 /

ผู้แต่ง
เยาวเรศ จินดา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1