การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's Participation in Making Development Plan of Khaohuakwai Sub-District Admintrative Organization Phunphin District, Suratthani province /

ผู้แต่ง
จิรฐาพร หนูนาวี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554