เอกสารประกอบการเรียนวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3