ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยควบคุมฝูงชน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = Regrading the Operation Problem of the Crowd Control Police : A Case Study of the Crowd Patrol Police, In 33 Chiang Mai Unit /

ผู้แต่ง
ธนภัทร เพียรสะอาด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1