การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจัดการชมรมผู้สูงอายุ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Members' Participation in Elderly Club Management, Klongmaduea Sub-District, Krathumbaen District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
ษมาวีร์ เชาวกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1