สารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า /

ผู้แต่ง
พวา พันธุ์เมฆา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4