การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Participation in Local Development : A Case Study of Tambon Pafa Administration Organization, Chang Han District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ภูบดินทร์ แน่นอุดร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552