ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Satisfaction Toward Performance of Pre-School Child Development Centre at Tambon Engong, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
นันธะนิตย์ หงษ์ศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553