ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Satisfactin Toward Services of Pathum Rat Municipality, Pathum Rat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
กนกรัตน์ สมินชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1