ศักยภาพในการจัดการภารกิจด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่าลี จังหวัดเลย = The Edueaional Administrative Potential of Local Administrative Organization : A Case Study of Tambon Administrative Organizations In Thalidiatrict, Loei Province /

ผู้แต่ง
สถิตย์ สาวิสัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1