การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร = Ressidents' Participation in Local Developmemt : A Case Study of Tambon Fah Yart, MahaChanachai District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
ศุภาณิช จันทร์แก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1