ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Opinions on Levying Taxes of Tambon Thawat Buri Administration Organization, Thawat Buri District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ศศิณัฐ สรรพคุณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1